Pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w urzędach (Urząd Wydziału Komunikacji i Transportu [Strassenverkehrsamt], Dyrekcja Bezpieczeństwa Spraw Wewnętrznych [Sicherheitsdirektion]) i sądach (Sąd Administracyjny) w związku z:

  • wydaniem dokumentu i utratą ważności prawa jazdy na próbę (przedłużenie terminu ważności i unieważnienie prawa jazdy)
  • zawieszeniem lub utratą prawa jazdy (na skutek decyzji administracyjnej ponownego nałożenia kary z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości, jazdy w stanie nietrzeźwości, jazdy pod wpływem środków odurzających (narkotyków lub lekarstw), prowadzenia pojazdu bez dokumentów, poruszania się pojazdem pomimo odebranego prawa jazdy, ucieczki z miejsca kolizji, kwestie przymusu ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy i jazd doszkalających podczas okresu zawieszenia prawa jazdy
  • wyjaśnianiem zdatności do ruchu drogowego, umiejętności prowadzenia pojazdów lub jej braku (przechodzenia kontrolnych badań okresowych, ekspertyzy w przedmiocie zdolności do kierowania pojazdami, jazdy kontrolnej w obecności lekarza, badaniem u lekarza medycyny ruchu drogowego, odebraniem prawa jazdy jako środek zapobiegawczy lub ostrzegawczy, testem psychologicznym dla uczestnika ruchu drogowego, opini specjalistycznej lekarza medycyny ruchu drogowego, abstynencji częściowej w ruchu drogowym, abstynencji całkowitej, naukami jazdy.
  • opracowywaniem opinii prawnych w ramach prawa do bycia wysłuchanym przed sądem, jak i wnoszeniem odwołań od orzeczeń (apelacja do Dyrekcji Bezpieczeństwa, skarga do Sądu Administracyjnego)
  • postępowaniem odwoławczym i karno-administracyjnym